Avançar en l’equitat i la inclusió. Una guia per als municipis (en anglès)

Juny de 2015 © City for All Women Initiative (CAWI), Ottawa
Per accedir a aquesta guia, així com a eines i recursos addicionals, visiteu
www.equityandinclusion.ca

Introducció
Cada municipi és únic, de manera que hi ha molts camins crítics per avançar en l’equitat i la inclusió. La iniciativa Ciutat per a Totes les dones (CAWI) i els seus associats creuen que quan un municipi treballa per a aquells que tenen més risc d’exclusió, incloent dones i noies de diversa procedència, treballen per a tothom. Durant l’última dècada, CAWI i la ciutat d’Ottawa han col·laborat per contribuir a aquesta possibilitat. Aquests esforços van informar primer al pilot d’una Guia d’Igualtat de Gènere, i després es van expandir a la creació d’una Lent d’Equitat i Inclusió (E I Lens) el 2010 (2 ª ed. 2015) que aborda àrees d’exclusió addicionals. Des de maig de 2014, CAWI ha treballat amb socis-municipis, organitzacions de dones, acadèmics, organitzacions locals i nacionals-de tot el país per avançar en la igualtat de gènere, l’equitat i la inclusió en la creació d’aquesta guia.

Descarregueu el pdf (text en anglès)